Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn

Chung sức vì nhân đạo

Bản tin được đăng trong mục: CÔNG TÁC XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO

Ngày đăng tin: 03/10/2012

Hiệu quả cao từ xã hội hóa công tác nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Thành lập ngày 23/11/1946 do Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Dân tộc Việt Nam đã khai sinh ra Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính Người là Vị Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội, cả cuộc đời Bác đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Dân tộc và hạnh phúc của nhân dân

Bác đã căn dặn toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam” Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Lời Bác dạy là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động, là sức mạnh nhân đạo cổ vũ, động viên lớp lớp cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến, hy sinh vì niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của sự nghiệp nhân đạo cao cả.

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội của quần chúng làm công tác nhân đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt tôn giáo, chính kiến, nam, nữ…tự nguyện hoạt động vì mục đích Nhân đạo – Hòa bình - Hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội Chữ Thập đỏ Lạng Sơn được thành lập ngày 07/6/1979, từ ngày thành lập đến nay lớp lớp cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ Thập đỏ đã có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách cống hiến sức mình xây dựng phong trào CTĐ ngày càng phát triển và trở thành lực lượng nòng cốt trong mặt trận nhân đạo.

          Trong công cuộc đổi mới của đất nước, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Đảng và Nhà nước đề ra. Hội Chữ Thập đỏ Lạng Sơn đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng. Các hoạt động Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, liên kết sức mạnh toàn xã hội trong hoạt động nhân đạo, với kết quả ngày càng cao và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. 5 năm qua Tổ chức Hội ở cả 3 cấp được củng cố, kiện toàn và phát triển sâu rộng, nhất là cấp cơ sở. Tổ chức bộ máy các cấp được tăng cường, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp đã trở thành nề nếp thường xuyên, số lượng và chất lượng hội viên được nâng cao. Lực lượng Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ phát triển nhanh kể cả số lượng và chất lượng ở dưới thôn, bản, khu phố, các Chi hội đặc thù, các Chi hội cơ quan, Doanh nghiệp, trường học  vv…

Các cấp Hội đã biết tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của các Ban, Ngành, Đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền. Xác định cơ sở là nền tảng, là nơi tổ chức và thực hiện mọi hoạt động nhân đạo của Hội,    Năm 2005 có 1.221/ 2.267 thôn, bản, khu phố có Chi hội Chữ thập đỏ = 53,85%, tính đến thời điểm 20/11/2011 có 1.829/2.319 thôn có Chi hội Chữ thập đỏ tăng thêm so với năm 2005 là 608 Chi hội thôn. có 577/632 trường có tổ chức Hội và Chi hội chữ thập đỏ = 91% tăng 130 Chi hội so với năm 2005;  Khối Cơ quan, doanh ngiệp có 31 Chi hội, tăng 8 Chi hội so với đầu nhiệm kỳ, có 6 Chi hội đặc thù Đền, Chùa ở thành phố Lạng Sơn. Các Chi hội cơ quan và Chi hội đặc thù được đánh giá hoạt động tốt, hiệu quả.

Tổng số Hội viên: 52.170; tình nguyện viên: 164 Thanh thiếu niên Chữ Thập đỏ toàn tỉnh: 108.207 em.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và gây những ấn tượng tốt đẹp cho các tầng lớp nhân dân về Vai trò vị trí của Hội. Giáo dục cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ phát huy tốt truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam”, các hoạt động của Hội ở cơ sở đều được tuyên truyền thông qua Báo, Đài phát thanh truyền hình Trung ương, tỉnh và Chuyên mục “ Vì hạnh phúc cuộc sống” tuyên truyền những việc làm thiết thực giúp đỡ kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ là yêu thương con người, là quá trình khơi dậy, phát huy, khuyến khích những tấm lòng nhân ái và sức mạnh nhân đạo, nhằm làm dịu nỗi đau, bớt sự khó khăn gian khổ, giảm cái nghèo cho đồng bào, để cho những nỗi đau không còn là của riêng ai mà được cảm thông, chia sẻ của cộng đồng. Thông qua các hoạt động như:

Phong trào “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam”chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo mỗi dịp Tết đến, xu©n về. Tổng giá trị 5 năm qua có 23.539 ®èi t­îng cã hoµn c¶nh khã kh¨n  ®­îc th¨m, tÆng quµ vµ chóc tÕt trÞ gi¸ 2.894.769.500đ. Phong trào “áo Êm cho đồng bào vùng sâu, vùng xa” trên 50 tấn quần áo, khăn, mũ, chăn, màn, giày, dép vv…  Văn phòng tiếp nhận hàng quyên góp hoạt động hiệu quả. Phong trào “ Bạn giúp bạn”  ở khối trường học ®­îc duy tr× th­êng xuyªn nh­ c¸c ban häc giái gióp c¸c b¹n häc yÕu kÐm v­¬n lªn, trợ dưỡng 71 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 10Kg gạo/ tháng trong suốt năm học, một số em được trợ dưỡng đến khi  hết phổ thông trong đó có 2 sinh viên nghèo vượt khó đang học Đại học, Cao Đẳng được nhận trợ dưỡng đến khi tốt nghiệp . đội Thanh niên CTĐ xung kích và đội thiếu niên CTĐ của các Chi hội đã trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các hoạt động ở nhà trường. Từ các hoạt động nhân đạo, đã có nhiều tấm gương vươn lên trong học tập và rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi. Hội đã chọn cử 2 cán bộ, 7 thanh thiếu niên Chữ thậo đỏ xuất sắc đi dự Trại hè toàn quốc tại Đà Nẵng, Thái Lan , Trung Quốc và hµng ngµn thanh niên Chữ Thập đỏ xuất sắc đã thi đỗ các trường Đại học và Cao đẳng.

C¸c cÊp Héi ®· cã nhiÒu hình hoạt động hiệu quả “ Nhiều người giúp một người”; “ Nu«i ln t×nh thương”, “Hũ go t×nh thương” ở các Chi hội Chữ thập đỏ trường học  và đã nhanh chóng lan tỏa ra các Huyện, từ những việc làm thiết thực có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, đã giúp cho các em có ý thức tiết kiệm và sống vì cộng đồng. Mô hình 5 Nồi cháo tình thương ở Bệnh viện Đa khoa L¹ng s¬n, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh, bệnh viện huyện Lộc Bình, Chi lăng. Với Bát cháo nghĩa tình, chất lượng, luôn ấm áp tình người có “ Tấm Lòng vàng” cùng chia sẻ khó khăn đối với bệnh nhân nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. §Ó cho 3 nåi ch¸o ́p tỉnh ®­îc duy tr× th­êng xuyªn t năm 2007 đến nay, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn Bµ Hoµng ThÞ DÇn, bµ K«ng ThÞ HuÖ, Bµ Hoµng ThÞ Liªn lµ nh÷ng t×nh nguyÖn viªn Ch÷ thËp ®á xuÊt s¾c, không quản ngại khã khăn vất vả, phôc vô bệnh nhân nghèo nằm vin được ăn cháo miễn phí ( trõ 3 ngµy tÕt nguyªn ®¸n không nấu).

Tổ chức tốt Cuộc vận động; “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã  làm khơi dậy Tấm lòng nhân ái của nhiều  tập thể, cá nhân đến với Chữ thập đỏ và gắn bó lâu dài đối với các địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn vật chất và tinh thần , ngày công, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế .... Héi ®· s¬ kÕt 3 n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éng ®· cã nhiÒu tËp thÓ, c¸ nh©n g¾n víi c¸c ®Þa chØ cô thÓ, ®¹t tæng trÞ gi¸ trªn 14 tû ®ång. Tiêu biểu có Ngân hàng phát triển chi nhánh Lạng Sơn đã nhận hỗ trợ các đối tượng khó khăn Xã Thượng Cường huyện Chi Lăng từ năm 2004 đến nay vµ tiÕp tôc gióp ®ì trong thêi gian tíi, Văn phòng đại diện Truyền hình Nh©n ®¹o Phía Nam hç trî x©y nhµ Ch÷ ThËp ®á, 5 năm qua các cấp Hội đã vận động xây dựng 70 ngôi nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn toàn tỉnh. Bà Nông Thị Liên UVBCH tỉnh Hội, chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Chùa tiên gắn với nhà Chữ thập đỏ, bình sữa nhân ái, 2 nồi cháo tình thương và nhiều địa chỉ cụ thể khác... Bà Đinh Thị Ngọc trưởng Chi hội hội Chữ thập đỏ Đền mới, Thành phố Lạng sơn luôn gắn với các địa chỉ như Trợ dưỡng học sinh, sinh viên nghèo, các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh... hç trî cho ®ång nghÌo vay vèn  ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh víi sè vèn kh«ng lín nh­ng ®· gióp cho c¸c hé nghÌo cã thu nhËp cao tõ 30-40 triÖu ®ång/n¨m ë huyÖn Trµng ĐÞnh, Đình lập, số vèn ®­îc b¶o tån sau 3 n¨m gia ®×nh kinh tÕ ph¸t triÓn tiÕp tôc lu©n vèn cho ̣ kh¸c đang phát triển tốt.

C«ng t¸c phßng chèng gi¶m nhÑ thiªn tai: Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp “ Tất cả vì nhân dân bị thiên tai, bão lụt” hàng ngàn cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ luôn sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm hoạ tham gia khắc phục hậu quả. Rét đậm, rét hại, hạn hán, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Hội đã kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kịp thời giúp đỡ cho các gia đình bị thiệt hại về tiền, lương thực, chăn màn, quần áo đồ dùng gia đình và hàng ngàn ngày công sửa chữa, làm lại nhà, cung cÊp ph©n bãn, hç trî bÓ läc n­íc sinh häc, để họ sớm ổn định đời sống và sản xuất. Đối ngoại quốc tế  ủng hộ nạn nhân bị ảnh hưởng Bão Nargis Myanma và động đất ở Tứ xuyên Trung Quốc năm 2008, Động đất Nhật Bản năm 2011 đã được triển khai sâu rộng tới các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân thể hiện tấm lòng hữu nghị quốc tế.

Chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam:  Các cấp Hội Chữ Thập đỏ đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ nạn nhân cho vay vốn  tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình không tính lãi tõ n¨m 2001 ®Õn nay đầu tư cho chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mở hiệu sửa xe máy, xưởng mộc, các đối tượng được phẫu thuật, chỉnh hình, lắp chân giả cho 123 đối tượng, cấp 80 chiÕc xe lăn, làm nhà Chữ Thập đỏ, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết vv…  Hµng n¨m phèi hîp tèt víi Héi n¹n nh©n chÊt ®éc da cam ®Ó ch¨m sãc c¸c ®èi t­îng c¶ vËt chÊt vµ tinh thÇn. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đã được các cấp Hội duy trì và đẩy mạnh.

Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Các cấp Hội đã phối hợp tốt với ngành Y tế  tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, sự giúp đỡ của ®oµn B¸c sü t×nh nguyÖn Hµn Quèc khám vµ cÊp thuèc miÔn phÝ cho ®ång  nhân dân xã Đình Lập, huyện Đình Lập; Đoàn Thanh niên tình nguyện của Hàn quốc làm công tác vệ sinh môi trường nông thôn, làm đường, trồng cây, quyét sơn trường học, đúc bể lọc cát sinh họcvv... tại Phú xá Cao Lộc,  tập huấn 5 kỹ thuật sơ cấp cứu cho thanh thiếu niên Chữ thập đỏ xung kích và tình nguyện viên, thành lập 9 trạm chốt sơ cấp cứu trên tuyến quốc lộ 1A, 1B đã sơ cấp cứu cho hàng trăm trường hợp bị tai nạn chuyển viện kịp thời . Công tác hiến máu nhân đạo mang tính đột phá, thu hút nhiều người tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa tham gia hiến máu - nhiều đôi vợ chồng hiến máu ở Hữu Lũng, có nhiều gia đình hiến máu ở Đình Lập, Thành phố Lạng sơn, tổ chức Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Tuy nhiên số máu thu được mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu truyền máu của các cơ sở Y tế. Cã sự phối hợp chặt chẽ của Hội Chữ Thập đỏ Lạng Sơn với Sở Y tế, Tỉnh Đoàn, đặc biệt là đội ngũ Y, Bác sỹ khoa Huyết học truyền máu của Bệnh viện đa khoa Lạng sơn t©m huyÕt, nhiÖt t×nh vµ ®Çy tr¸ch nhiÖm.

Cán bộ Chữ thập đỏ là những người bạn thân của đối tượng nhiễm HIV/AIDS họ luôn sẵn sàng chia sẻ về đời tư, tương lai ...nhiệm kỳ qua Hội tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở, bởi đây là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, tư vấn tại cộng đồng, gia đình, người nhiễm, hỗ trợ hàng nghìn xuất quà cho bệnh nhân nghèo có HIV/AIDS, làm giảm sự kỳ thị phân biệt đối sử với người có H.

Lĩnh vực §ối ngoại và phát triển: Cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp  đã có nhiều nỗ lực trong công tác đối ngoại, thu hút các tổ chức quốc tế các chương trình Dự án phát triển cộng đồng không hoàn lại như: Dự án Hỗ trợ đồng bào 3 xã vùng cao Thiện Hoà, Thiện Long và Hoà Bình huyện Bình Gia trồng 300.000 cây hồi, với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ cây thuốc phiện, từ năm 2007 đến nay đã cho thu hoạch quả, góp phần cho đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn. Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường mang tính bền vững ở xã Quảng Lạc Thành phố Lạng Sơn, xã Hùng Sơn huyện Tràng Định; Chương trình phát triển nghề bánh truyền thống xã Mai Pha, TPLS đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình nghèo vươn lên. Chương trình Hỗ trợ trẻ em suy dinh dưỡng cho 18/21 xã Huyện Chi Lăng, đầu tư nhỏ – hiệu quả lớn, được phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp kinh phí và duy trì từ năm 2007 đến nay lên đến 2 tỷ đồng, đã góp phần đáng kể giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn Huyện vµ tØnh.

Chương trình nâng cao năng lực và chăm sóc sức khỏe cộng đồng do Chữ thập đỏ Đức tài trợ, đã làm thay đổi rõ nét bề mặt nông thôn về nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường….ở huyện Cao lộc, Bắc sơn và Bình gia. Như công trình khoan giếng, cải tạo đường xuống hang, dẫn nước đầu nguồn và hệ thống dẫn nước tíi hộ dân, xây nhà vệ sinh 2 ng¨n, cung cấp bể lọc n­íc sinh học, truyền thông PHAST; CHAST nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tổng giá trị hoạt động của công tác tuyên truyền - huấn luyện, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, đối ngoại từ năm 2006 đến hết tháng 11 năm 2011 đạt: trên 40 tỷ đồng .

Với những kết quả đạt được là có sự đóng góp công sức, trí tuệ thÕ hÖ l·nh ®¹o tiÒn nhiÖm ë c¸c cÊp Héi, đội ngũ cán bộ, hội viên,  thanh thiếu niên, tình nguyện viên CT§ ở các cấp, các tập thể cá nhân có “ Tấm lòng vàng” trong và ngoài tỉnh, họ là những người toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp nhân đạo phát triển,

Là những nhà tu hành đã tận hiến cả cuộc đời cho việc đạo và hướng về các hoạt động nhân đạo như : Đại Đức thích Chiếu Bổn ( tỉnh Bình Dương) ông. Nguyễn văn Trọng, Ban hành giáo Giáo xứ Cửa nam, Đại Đức Thích Quảng Truyền (Chùa Thành), Thành phố Lạng sơn và nhiều chức sắc tôn giáo khác đã tự nguyện tham gia hoạt động Chữ thập đỏ và dành nhiều công sức để tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử, góp của, góp công giúp đỡ người nghèo khó, cô đơn, bất hạnh Lạng sơn và sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Là Những doanh nghiệp, những tiểu thương trên địa bàn tỉnh luôn sẵn lòng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, như TËp ®oµn Viễn thông quân đội chi nhánh Lạng Sơn, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh, Ngân hàng phát triển chi nhánh Lạng sơn, Ngân hàng công Thương, Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng Sacom banh, Techcom banh, công ty Than Na Dương, Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng sơn, Công ty Du lịch & xuất nhập khẩu lạng Sơn, Công ty TNHH Xuân Cương, Doanh nghiệp Phúc Thịnh, C«ng ty Xi măng vµ vËt liÖu x©y dùng Lạng Sơn, Công An Lạng sơn, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ngành giáo dục – Đào tạo, Đoàn thanh niên, ngành y tế.các ngành liên quan....những cá nhân như chị: Phạm Thị Hoà số nhà 39 đường Tam thanh, phường tam thanh, TPLS., chị Bùi Thị Vy Hương Sô nhà 31, đường Bà Triệu, phường Vĩnh trại, TPLS ủng hộ gần 2000 chiếc quần áo véc nam, nữ mới và 1 số mặt hàng khác trị giá hàng trăm triệu đồng

Là sự tương trợ giúp đỡ của các Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm làng tre tỉnh Đồng Nai, Héi CT§ tØnh Đắc Nông, Héi CT§ Thµnh phè Hà Nội trong những năm qua đã hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ Lạng sơn cả vật chất và tinh thần như: Hàng trăm ka mổ mắt đục Thuỷ tinh thể, mổ tim bẩm sinh, tặng xe lăn, quần áo, tặng trâu bò trong đợt rét đậm , rét hại năm 2008 và hàng nghìn xuất quà đầy tình nghĩa cho đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, thể hiện tình cảm mang tính nhân đạo cao đẹp và sự chia sẻ quí giá đối với những người khó khăn, bất hạnh tỉnh Lạng sơn trÞ gi¸ hµng tû ®ång.

Lãnh đạo Tỉnh thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, biên chế cán bộ, kinh phí, phương tiện vv… cho Hội hoạt động. Không chỉ riêng như vậy mà trực tiếp là đồng chí Hoàng Thị Bích Ly , Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Lạng sơn luôn sát cánh bên Hội để chỉ đạo những mặt tốt và chưa tốt đồng thời trực tiếp tuyên truyền vận động các Công ty, Doanh nghiệp, nhà Hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho Hội cả vật chất và tinh thần.

Đây thật sự là sức mạnh nhân đạo có sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, của Trung Ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, các tỉnh Thành trong cả nước, các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm, các công ty, Doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các cấp hội Chữ Thập đỏ đã “ Nh­êng c¬m sÎ ¸o” tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, ,vì tình yêu thương con người đã góp sức, chung lòng trên hành trình nhân ái với Hối ChữThập đỏ ..

     Bài : Lương Thị Mỹ An: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lạng sơn

 

Bản tin mới hơn
Bản tin cũ hơn